Press "Enter" to skip to content

Posts published in دسامبر 2017

سوء استفاده اوباش از تجمع مردم در ایلام

aliashori 0

عصر امروز تعدادی از اراذل و اوباش که تعداد آنها به ۱۰۰ نفر نمی رسید در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام دست به تجمع زدند که با بی اعتنایی مردم مواجه شد.